Upozornenie VsSTZ

22.10.2010 12:13

Keďže sa množia vo veľkom množstve porušovania súťažného poriadku v mládežníckych súťažiach riadených VSSTZ, dovoľujem si Vás upozorniť na niekoľko citácii zo súťažného poriadku ohľadom súpisiek:
4.3.7.7.5.17. Pre krajské súťaže sa súpiska družstva vypisuje trojmo. Takto riadne vyhotovená sa zašle na príslušný regionálny zväz, ktorý preverí oprávnenosť zaradenia hráčov, prípadne doplní neklasifikované zaradenie hráčov a potvrdí ju. Jednu kópiu zašle na príslušný okresný zväz a jednu vráti oddielu - klubu. Originál si ponechá.
4.3.7.7.5.19. Ak oddiel - klub v priebehu súťaže získa hráča, ktorý oprávnene môže štartovať za jeho družstvá, je povinný ho zaradiť na také miesto súpisky, ktoré zodpovedá jeho postaveniu na rebríčkoch. Ak hráč nie je zaradený na príslušnom rebríčku, oddiel - klub je povinný ešte pred zaradením na súpisku vyžiadať si od klasifikačnej komisie príslušného riadiaceho zväzu jeho neklasifikované zaradenie. Ak sa takýto hráč dostane do základu niektorého družstva, oddiel - oddiel klub má právo požiadať o zmenu súpisiek družstiev v nižších súťažiach. Napr.: Nový hráč bude zaradený na 2.miesto súpisky "A" -družstva, potom dovtedy 4.hráč tejto súpisky sa dostane na 5.miesto a teda už môže štartovať aj za "B" -družstvo. Príklad je uvedený pre súťaž štvorčlenných družstiev.
4.3.7.7.5.20. Na súpisku potvrdenú riadiacim zväzom nemôže dopĺňať nového hráča ani oddiel - klub ani riadiaci zväz. Pri zmene súpisky sa táto vždy vystavuje nová a postupuje sa podľa bodov 4.3.7.7.5.16.-18.
4.3.7.7.5.21. Ak v priebehu súťaže odíde z oddielu - klubu hráč (prestúpi, zruší registráciu, štartuje v zahraničí) oddiel - klub je povinný okamžite upraviť tie súpisky, na ktorých bol zaradený. Toto ustanovenie platí odo dňa odchodu hráča. Ak napriek tomu oddiel - klub súpisky neupraví platí, že hráči tých družstiev oddielu - klubu, ktorí by takto mali prejsť do základu družstva pre vyššiu súťaž, automaticky strácajú právo štartu v nižšej súťaži. Ak sa aj dodatočne zistí štart takého hráča za družstvo v nižšej súťaži, všetky jeho zápasy budú kontumované v prospech súperov. Napr.: Odíde 3.hráč základu "A" družstva mužov, tým sa posúva 5.hráč tohto družstva na 4.miesto,teda do základu, a stráca právo štartu za "B" družstvo.
4.3.7.7.5.22. Pre majstrovské kvalifikačné stretnutia družstiev toho istého oddielu - klubu, z ktorých jedno hralo vyššiu súťaž a druhé nižšiu súťaž platí, že obidve družstvá predložia dopredu na schválenie nové súpisky podľa bodu 4.3.7.7.5.13. V tomto prípade však platí zásada, že základ družstva idúceho do kvalifikácie z vyššej súťaže ostáva nezmenený.
4.1.5.2.8. SÚPISKA DRUŽSTVA Pre majstrovské súťaže družstiev, prípadne aj pre iné súťaže družstiev sa musí družstvo preukázať aj súpiskou družstva, ktorá musí byť overená riadiacim orgánom súťaže. Podrobné ustanovenia o súpiskách sú obsiahnuté v čl.4.3.3.7.5.

4.3.7.16. ŠTART ŽENY ZA DRUŽSTVO MUŽOV
4.3.7.16.1. Za družstvo mužov môže nastúpiť v danom stretnutí aj žena, resp. dorastenka ( maximálne jedna ). V Extralige mužov môže nastúpiť iba žena, ktorá je zaradená do 5. miesta v aktuálnom slovenskom rebríčku žien.
4.3.7.16.2. Na súpiske družstva mužov môže byť uvedených aj viacej žien, ale všetky musia byť zaradené až za posledným mužom na súpiske a v poradí podľa ich výkonnosti.
4.3.7.16.3. Žena , resp. dorastenka môže nastúpiť za družstvo mužov len vo vlastnom oddiele- klube, pričom jej výsledky sa nebudú započítavať do rebríčka.


ŽIADAM KLUBY O DODRŽIAVANIE SÚŤAŽNÉHO PORIADKU !!!

Erik Hajduk
ŠTK mládeže VSSTZ